Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
112819,41%0,00
2author_keyword:Carbal Herrera, Adolfo2016,73%0,00
3author_keyword:Romero-González, Zilath1665,56%0,00
4author_keyword:Pérez Ortega, Giovanni1585,29%0,00
5author_keyword:Díaz Ricardo, Tatiana1575,26%0,00
6author_keyword:Ruiz Guerra, Ignacio1394,66%0,00
7author_keyword:González Serrano, Andrés1304,35%0,00
8author_keyword:Carbal Herrera, Adolfo Enrique1254,19%0,00
9author_keyword:Alarcón Lora, Andrés Antonio1093,65%0,00
10subject_keyword:Competitividad1083,62%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
2986100,00%0,00